ALGEMENE VOORWAARDEN (ADRIAN ROEST, IKWIJ, INTEAM)

versie: 24 augustus 2018

 

BEGRIPPEN

 • Adrian Roest: het bedrijf inclusief alle natuurlijke personen die werkzaamheden verrichten voor of namens adrianroest.nl, ikwij.nl of inteamtraining.nl. Voor de leesbaarheid wordt Adrian Roest benoemd met ‘ik’ en ‘mij’. Adrian Roest staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08193009.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon (bijv. een werkgever) die aan Adrian Roest een opdracht verstrekt of van Adrian Roest een dienst afneemt.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een sessie, training, workshop, bijeenkomst e.d. Voor de leesbaarheid wordt de deelnemer aangesproken met ‘je’ en ‘jij’.
 • Sessie: alle diensten die worden ingepland op afspraak, zoals bijvoorbeeld advies of coaching.
 • Training: alle diensten waarop meerdere deelnemers zich kunnen inschrijven die langer dan 1 dagdeel duren.
 • Workshop: alle diensten waarop meerdere deelnemers zich kunnen inschrijven die (korter dan) 1 dagdeel duren.
 • Activiteit: daar waar in de voorwaarden staat ‘activiteit’ of ‘activiteiten’ wordt verwezen naar het aanbod van Adrian Roest waar Deelnemer of Opdrachtgever aan deel kan nemen.

 

 

1. TOEPASSING

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Adrian Roest en de Opdrachtgever en/of Deelnemer.

 

 

2. AARD VAN DE DIENSTVERLENING

 • Alle diensten van mij zijn inspannings-verbintenissen. De dienstverlening is gericht om samenwerking, communicatie en groei te verbeteren of vergroten. Dat betekent dat ik geen garantie kan geven dat er een concrete strategie gevonden wordt om je behoefte te vervullen.

 

 

3. INFORMATIEVERSTREKKING

 • Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, dien jij en/of je Opdrachtgever vooraf aan mij te verstrekken.

 

 

4. AANSPRAKELIJKHEID

 • Ik ga er vanuit dat je in staat bent voor jezelf te zorgen. Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, je eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de dienstverlening als de periode daarna.
 • Ik ben nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die jij hebt genomen, zoals bijvoorbeeld schade aan andere deelnemers.
 • Indien je schade aanricht op of aan bezittingen of eigendommen van mij of andere deelnemers, kan ik deze schade op jou verhalen.
 • Er kunnen door Deelnemer geen rechten worden ontleend voor eventuele gevolgschade, op welke wijze dan ook, door het meedoen aan of het annuleren door mij van een activiteit.

 

 

5. PRIVACY & VERTROUWELIJKE INFORMATIE

 • Tijdens een sessie: Alles wat besproken wordt tijdens een sessie wordt als vertrouwelijk behandeld.
 • Tijdens een groepsactiviteit: Als je deelneemt aan een groepsactiviteit dien je alle informatie als vertrouwelijk te behandelen.
 • Als je vertrouwelijke informatie wilt delen of bespreken, vraag dan eerst toestemming aan de persoon in kwestie. Vraag ook eerst toestemming als je vertrouwelijke informatie wilt bespreken met de persoon in kwestie zelf.
 • Omgang met vertrouwelijke informatie: Vertrouwelijke informatie wordt door mij nooit gedeeld met derden, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.
 • Indien er door mij aantekeningen worden gemaakt, zijn deze geschreven en worden deze nooit gedeeld. Ook niet met jou of de opdrachtgever. Tenzij jij hier toestemming voor geeft.
 • Als een sessie of groepsactiviteit op een ander moment wordt gebruikt voor uitleg of professionele ontwikkeling dan wordt je privacy beschermt door alle vertrouwelijke informatie weg te laten of te veranderen.
 • Contactgegevens: Adrian Roest bewaart je contactgegevens voor administratie, zoals bijvoorbeeld voor het verzenden van facturen.
 • Gemeten informatie: Met behulp van Google Analytics en MailChimp wordt gemeten hoe de nieuwsbrief wordt gelezen en de website wordt bezocht.

 

 

6. BETALING

 • Voor sommige activiteiten geldt een aanbetaling. Deze aanbetaling is niet restitueerbaar. Alleen als ik besluit dat een activiteit niet doorgaat, ontvang je de aanbetaling retour.
 • Bij betaalde activiteiten is alleen aanmelden via website of email niet voldoende. Na inschrijving via de website of per email ontvang je een factuur voor de (aan)betaling. De inschrijving is pas definitief bij het voldoen van de volledige betaling (tenzij hier specifieke afspraken over overeen zijn gekomen).
 • Alleen op binnenkomst van de (aan)betaling is de plaats in de activiteit gereserveerd.
 • Facturen worden binnen 10 werkdagen na factuurdatum betaald. Bij betaling het factuurnummer vermelden.
 • Als je niet betaalt ontvang je een herinnering om binnen 7 dagen te betalen. Als ook dit termijn is verstreken komen de kosten van incasso voor rekening van jou of de Opdrachtgever.
 • De betaling van het volledige bedrag moet voor de start van de activiteit zijn ontvangen.
 • Betalingen gebeuren op rekening NL81 KNAB 0257 1128 55 ten name van Adrian Roest (BIC: KNABNL2H).

 

 

7. WACHTLIJST

 • Is er op het moment van aanmelden geen plaats, dan kun je mij een e-mail sturen om op de wachtlijst te komen. Zodra er een plek vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst benaderd via e-mail. Indien je niet tijdig antwoordt, zal de volgende worden benaderd.

 

 

8. ANNULERING

 • Afmelden gaat schriftelijk via e-mail of per post.
 • Als de afmelding kort dag is betaal je ook (een gedeelte van) de bijdrage om de doorgang van groepsactiviteiten voor de andere deelnemers en onze financiële gezondheid te beschermen. Zie hier de verdeelsleutel:

Activiteit         Afmelding                                Je betaalt

Sessie                  binnen 24 uur voor aanvang    100%

binnen 3 dagen voor aanvang    50%

Training             binnen 2 weken voor aanvang  100%

binnen 1 maand voor aanvang    50%

 • Ook als je jezelf vergeet af te melden geldt bovenstaande regeling.
 • Als ik om welke reden dan ook een activiteit annuleer (bijvoorbeeld door te weinig deelnemers), worden de door jou overgemaakte (aan)betalingen teruggestort op je rekening (of die van de Opdrachtgever). Ik stel je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte via telefoon of e-mail.

 

 

9. Studiebeurs en gespreid betalen

 • Adrian Roest wil graag bijdragen aan de ontwikkeling van anderen en wil dat het aanbod voor iedereen toegankelijk is. Dus als je graag mee doet maar het past je financieel (even) niet, dan is in overleg een betalingsregeling mogelijk.
 • Per jaar zijn er een beperkt aantal studiebeurzen beschikbaar voor de trainingen. Om hiervoor in aanmerking te komen schrijf je een verzoek met motivatie aan info@ikwij.nl. Toekenning van de studiebeurs gebeurt uiterlijk 1 week voor de start van de training of workshop. Je ontvangt een korte motivatie over de keuze van toekenning/afwijzing. Over de uitkomst van het verzoek kan niet nader worden gecommuniceerd.

 

 

10. PLANNING VAN GROEPSACTIVITEITEN

 • Ik heb het recht de data en/of tijden van groepsactiviteiten te wijzigen.
 • Wanneer een activiteit tussentijds onderbroken moet worden, zal ik mijn best doen om de activiteit te laten doorgaan zoals bedoeld. Wanneer dat niet lukt, zal het door jou overgemaakte bedrag (deels, naar rato) terug gestort worden.

 

 

11. KLACHTEN

 • Wanneer je niet tevreden bent over een van mijn diensten, dien je dit binnen 14 dagen te melden via een e-mail naar info@ikwij.nl.
 • Ik antwoord binnen maximaal 14 dagen. Ik en Deelnemer brengen dan samen de behoeftes in kaart en gaan op zoek naar een oplossing.
 • Indien we er samen niet uitkomen, nodigen we een mediator, als onafhankelijke bemiddelaar, uit om het conflict op te lossen.

 

 

12. VRIJWARING

 • Derden kunnen aan de dienstverlening van Adrian Roest geen rechten ontlenen.